0212 677 71 90 Pzt - Cts 09:00 - 18:00 Bahçelievler _İstanbul
Sertifikalarımız
ISO 9001:2008
Markalarımız
İşitme Cihazları
Destek
Bize Yazın
Bize Yazın

Hasta Metni

HAZNEDAR İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ / İNCİ ÇAVUŞOĞLUÖZDEMİR

KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVK Kanunu”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip HAZNEDAR İŞİTME
CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ / İNCİ ÇAVUŞOĞLU ÖZDE (M“KİlRinik”) tarafından kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
KİŞİSELVERİLERİNİZİN İŞLENMEAMACI VEHUKUKİ SEBEBİ
Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, internet sitesinde paylaşılan görsel ve işitsel kayıtlar, sosyal medyada paylaşılan görsel ve işitsel kayıtlar , sağlık bilgileri kategorilerindeki kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar
ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
● KVK Kanunu’nun m. 5/1 hükmünde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, ürün ve/veya hizmetlerin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Kliniğimizin internet sitesinde paylaşılması amacıyla işlenebilecektir.
● KVK Kanunu’nun m. 5/1 hükmünde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, ürün ve/veya hizmetlerin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çevirim içi aleni mecra olan sosyal medya hesaplarında paylaşılması amacıyla işlenebilecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi ”hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, başta Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik olmak üzere Sağlık Bakanlığı mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu olmak üzere Kliniğimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası ”hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, tarafı olduğunuz sözleşmesel ilişkinin kurulması sürecinde randevunuzun oluşturulması, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmenin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, sözleşmesel ilişkiler kapsamında gerekli iletişimin sağlanması, iş stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki
sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Klinik tarafından gerçekleştirilen hasta kayıt, tedavi ve teşhis prosedürlerinin yürütülmesi kapsamında bildirimlerin yapılması,
Kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ”hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, hizmet kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, Klinik içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ticari güvenliğin sağlanması, veri
yedekleme ve verilerin güvenli bir şekilde depolanması amaçlarıyla işlenebilecektir.
● KVK Kanunu’nun 6/3 maddesinde düzenlenen sağlık verilerinin işlenmesi hukuki sebebine dayalı olarak; sağlık bilgileriniz, kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında talep etmiş olduğunuz randevunun oluşturulması, hastalıkların teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, tedavi planlamalarının hazırlanması, tedavilerinize yönelik operasyonların gerçekleştirilmesi, hizmetlerimizin sizlere sunulması amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.
KİŞİSELVERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz Kliniğimiz tarafından farklı kanallarla fiziki ya da elektronik ortamda bizzat sizlerden ya da sizlerin Kliniğimize iletilmesi amacıyla açıkladığınız üçüncü kişilerden toplamaktadır.
KİŞİSELVERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileriişlemeşartlarıçerçevesindeaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel
verileriniz, başta Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis ve TedaviHizmeti SunulanÖzel Sağlık KuruluşlarıHakkındaYönetmelik olmak
üzere Sağlık Bakanlığı mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Kliniğimizin tabi olduğu mevzuattan doğan
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla mali müşavire, Sağlık
Bakanlığı’na, Gelir İdaresiBaşkanlığına ve diğer yetkili kamu kurumve kuruluşlarınaaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebinedayalı olarak; kişisel
verileriniz, ödeme vetahsilat işlemleriiçin anlaşmalı bankalaraaktarılabilecektir.

● KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu
olması” veri işleme şartına dayalı olarak; kişisel verileriniz, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, hasta kayıt, tedavi ve teşhis
prosedürlerinin yürütülmesi kapsamında bildirimlerin yapılması, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurumve kuruluşlarının taleplerinin ve yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesiamaçlarıyla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kamu kurumve kuruluşlarınaaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesindedüzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayalı
olarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, hukuk büroları ve diğer
danışmanlaraaktarılabilecektir.

● KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesindedüzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel
verileriniz, tarafınızlailetişimin sağlanması,e-posta hizmetlerinden yararlanılmasıamacıyla yurt içi hizmetsağlayıcılarınaaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 6/3 maddesinde düzenlenen sağlık verilerinin işlenmesihukuki sebebine dayalı olarak; özel nitelikli kişisel
verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakımhizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi kapsamında hastalıkların teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, tedavilerinize yönelik operasyonların gerçekleştirilmesi,
tedavi planlamasının yapılması, hizmetlerimizin sizlere sunulmasıamaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilere, yetkili kamu kurumve
kuruluşlarınaaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 6/2 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak;özel nitelikli kişisel verileriniz, hasta
kaydınızın elektronik ortamda oluşturulması ve takibinin yapılması, teşhis ve tedavi bilgileri, tedaviye yönelik operasyon bilgileri ve tıbbi işlem
bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanmasıamaçlarıyla veri işleyen konumundaki hasta
takip programı yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya
kullanma yetkisinesahip değildir ve kişisel verilerinizi herzaman güvenli ve gizlitutma yükümlülüğü altında olacaklardır.
● KVK Kanunu’nun 6/2 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak;özel nitelikli kişisel verileriniz, hasta
kaydınızın elektronik ortamda oluşturulması ve takibinin yapılması, teşhis ve tedavi bilgileri, tedaviye yönelik operasyon bilgileri ve tıbbi işlem
bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanmasıamaçlarıyla veri işleyen konumundaki hasta
takip programı yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya
kullanma yetkisinesahip değildir ve kişisel verilerinizi herzaman güvenli ve gizlitutma yükümlülüğü altında olacaklardır.
● KVK Kanunu’nun 6/2 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak;özel nitelikli kişisel verileriniz, hasta
kaydınızın elektronik ortamda oluşturulması ve takibinin yapılması, teşhis ve tedavi bilgileri, tedaviye yönelik operasyon bilgileri ve tıbbi işlem
bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanmasıamaçlarıyla veri işleyen konumundaki hasta
takip programı yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya
kullanma yetkisinesahip değildir ve kişisel verilerinizi herzaman güvenli ve gizlitutma yükümlülüğü altında olacaklardır.
● KVK Kanunu’nun 8/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza”veri işleme şartına dayalı olarak; gerekli hallerde özel nitelikli kişisel
verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, e-posta hizmetlerinden yararlanılması amaçlarıyla yurt içinde bulunan hizmet sağlayıcılara
aktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 8/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza”veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz, ürün ve/veya hizmetlerin
reklam, pazarlama vetanıtımfaaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Klinik internetsitesiaracılığıyla 3. kişilereaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 8/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza”veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz, ürün ve/veya hizmetlerin
reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında sosyal medya hesapları aracılığıyla (Instagram, Facebook, Twitter vb.) 3.
kişilereaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 9/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak;özel nitelikli kişisel verileriniz, hasta
kaydınızın elektronik ortamda oluşturulması ve takibinin yapılması, teşhis ve tedavi bilgileri, tedaviye yönelik operasyon bilgileri ve tıbbi işlem
bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanmasıamaçlarıyla veri işleyen konumundaki hasta
takip programı hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya kullanma
yetkisinesahip değildir ve kişisel verilerinizi herzaman güvenli ve gizlitutma yükümlülüğü altında olacaklardır.
● KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza”veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz, ürün ve/veya hizmetlerin
reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Klinik internet sitesi aracılığıyla yurt dışı merkezli hizmet sağlayıcılarına
aktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza”veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz, ürün ve/veya hizmetlerin
reklam, pazarlama ve tanıtımfaaliyetlerinin yürütülmesiamaçlarıyla sosyalmedya hesapları (Instagram, Facebook, Twitter vb.) aracılığıyla yurt dışı
merkezli hizmetsağlayıcılarınaaktarılabilecektir.
● KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza”veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta hizmetlerinin sağlanması, elektronik veya fiziksel veri depolama,
yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara(Google, Microsoft, Yahoo vb.)
aktarılabilecektir.

● KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, iletişimfaaliyetlerinin
yürütülmesiamacıyla yurt dışımenşeli haberleşme kanallarına (Whatsapp, telegramvb.) aktarılabilecektir. Önemle belirtmek isteriz ki, Kliniğimiz
ile sunucuları yurt dışında bulunan Whatsapp, telegram vb. uygulamalarla iletişime geçmeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılacağını
bildiğiniz varsayılır. Kişisel verileriniz, Kliniğimiz ile iletişime geçtiğiniz uygulama içerisinde saklanmamaktadır. Daha fazla bilgi için Whatsapp,
telegramvb. uygulamaların gizlilik politikasını okuyabilirsiniz.
● KVK Kanunu’nun 9/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza”veri işleme şartına dayalı olarak gerekli hallerde özel nitelikli kişisel
verileriniz, iletişimfaaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, kurumsale-posta hizmetlerinin sağlanması, elektronik veya
fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara(Google, Microsoft, Yahoo vb.)aktarılabilecektir.
KİŞİSELVERİLERİNİZİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4.
maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikleilgilimevzuatta öngörülen ya daamaçiçin gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun

 1. maddesine göre düzenlenen Saklama veİmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkatealınarak saklanır veimhasüresiiçindeimhaedilir.
  KİŞİSELVERİLERİNİZÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ
  Kişisel verisahibi olarak:
  ▪ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ▪ Kişisel verilerinizişlenmişse bunailişkin bilgitalep etme,
  ▪ Kişisel verilerinizin işlenmeamacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  ▪ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
  ▪ 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
  kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
  kişilere bildirilmesiniisteme,
  ▪ İşlenen verilerinmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıylaanalizedilmesisuretiylealeyhinize bir sonucun ortayaçıkmasınaitirazetme,
  ▪ Kişisel verilerin kanunaaykırı olarak işlenmesisebebiylezarara uğraması hâlindezararın giderilmesinitalep etme haklarınasahipsiniz.
  VERİ SORUMLUSUNABAŞVURU
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veyaVeri Sorumlusuna
  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle
  Kliniğimizeiletmeniz durumunda Kliniğimiz, talebin niteliğine göre talebien kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret
  alınacaktır.
  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespitedici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan
  kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir
  nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak
  iletebilirsiniz.
  Kliniğimizin iletişimbilgileriaşağıdaki gibidir:
  HAZNEDARİŞİTMECİHAZLARI SATIŞ VEUYGULAMAMERKEZİ / İNCİ ÇAVUŞOĞLUÖZDEMİR
  Adres: Bahçelievler mah. deli hüseyin paşacd. gözdeapt. no:3 d:3 Bahçelievler/İST.
  Telefon: 05321003405
  E-posta: info@haznedarisitme.com
  KEPAdresi: inci.cavusogluozdemir@hs06.kep.tr

KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİ HASTAAÇIKRIZABEYANI
Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVK Kanunu) ve tarafıma sunulan aydınlatma
metni kapsamında HAZNEDAR İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ / İNCİ ÇAVUŞOĞLU ÖZDEMİR
(“Klinik”) tarafından;
● Kişisel verilerimin, ürün ve/veya hizmetlerin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Klinik internet sitesinde
paylaşılması amacıyla işlenmesini ve internet sitesi aracılığıyla 3. kişilere aktarılmasını ve yurt dışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasını onaylıyorum.
● Kişisel verilerimin, ürün ve/veya hizmetlerin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çevirim içi aleni mecra olan
sosyal medya hesaplarında paylaşılması amacıyla işlenmesini ve sosyal medya hesapları aracılığıyla (Instagram, Facebook, Twitter vb.) 3. kişilere
ve yurt dışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasını onaylıyorum.
● Kişisel verilerimin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta hizmetlerinin sağlanması,
elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet
sağlayıcılara aktarılmasını onaylıyorum.
● Kişisel verilerimin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışı menşeli haberleşme kanallarına (Whatsapp, telegram vb.)
aktarılmasını onaylıyorum.
● Gerekli hallerde özel nitelikli kişisel verilerimin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta
hizmetlerinin sağlanması, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla sunucuları yurt dışında
bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılmasını onaylıyorum.
● Özel nitelikli kişisel verilerimin, hasta kaydımın elektronik ortamda oluşturulması ve takibinin yapılması, teşhis ve tedavi bilgileri, tedaviye
yönelik operasyon bilgileri ve tıbbi işlem bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması amaçlarıyla veri işleyen konumundaki hasta takip programı yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılmasını onaylıyorum.

Ad Soyad:

Tarih:

İmza:

İşbu Açık Rıza metninde ifade edilen süreçler kapsamında kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un m.5/1 ve m.6/2 hükümlerinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Kliniğimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verdiğiniz açık rızayı her zaman geri çekme hakkınız bulunmaktadır.