0212 677 71 90 Pzt - Cts 09:00 - 18:00 Bahçelievler _İstanbul
Sertifikalarımız
ISO 9001:2008
Markalarımız
İşitme Cihazları
Destek
Bize Yazın
Bize Yazın

KVK Politikası

HAZNEDAR İŞİTMECİHAZLARI SATIŞ VEUYGULAMA MERKEZİ /İNCİ ÇAVUŞOĞLUÖZDEMİR
KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI VEİŞLENMESİ POLİTİKASI
Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
BuKVK Politikası’ndaaşağıdaki konu başlıklarıylailgiliaçıklamalar bulunmaktadır:

 1. AMAÇVEKAPSAM
 2. TANIMLAR
 3. KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİ
  3.1. KişiselVeriKategorileri veİşleme Amaçları
  3.2. KişiselVerilerinToplanma Yöntemi
  3.3. İlgiliKişininAydınlatılması
  3.4. KişiselVerilerin İşlenmesiileİlgiliGenelİlkeler
  3.5. KişiselVerilerin İşlenme Şartları
  3.6. ÖzelNitelikliKişiselVerilerin İşlenmesi
  3.8. KişiselVerilerin Saklanması veİmhası
 4. KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI
 5. İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSELVERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI ve HAKLARIN KULLANIMI
  5.1. İlgiliKişilerinHakları
  5.2. İlgiliKişilerinHaklarınıKullanması
  5.3. İlgiliKişiBaşvurularınınDeğerlendirilmesi ve Cevaplandırılması
 6. KVKPOLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLAİLİŞKİSİ
 7. KVKPOLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜVEPOLİTİKA’DAYAPILACAKDEĞİŞİKLİKLER
 8. BİZEULAŞIN
 9. AMAÇVEKAPSAM
  Kişisel verilerin korunması ve mahremiyetinin sağlanması,KLİNİK TAM ÜNVAN için bir kurum kültürü olarak benimsenmiştir.
  Kliniğimiz, yürüttüğü faaliyetler kapsamında gerçek kişilere ait kişisel verileri, yürürlükte bulunan hukuk normlarına ve evrensel hukuk ilkelerine
  uygun bir şekilde işlemek ve korumak için azami özen ve çaba göstermektedir. Klinik, bu web sitesi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere bize
  sağladığınız kişisel verilerin verisorumlusudur ve bu Politika kapsamında kişisel verileriişlemekte ve korumaktadır.
  Bu KVK Politikası; Kliniğimiz Veri Sorumlusu olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
  kaydıyla otomatik olmayan yollarlaişlediği,çalışanlarımız haricindekiilgili kişilerin kişisel verilerineilişkindir. KVK Politikası, ilgilimevzuat tarafından
  ortaya konulan ilke veesaslarınKliniğimizinKVK süreçlerinde nasıl uygulandığını gösterir.
  Kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesinde öncelikle uygulama alanı bulacak olan bu alanda yürürlükte bulunan ilgilimevzuat,
  ikincil düzenlemeler ve evrensel hukuk ilkeleridir. KVK Politikamız ile yürürlükteki ilgili düzenlemeler arasında çelişki bulunması durumunda,
  yürürlükteki düzenlemeler geçerlidir.
 10. TANIMLAR
  KISALTMA TANIM

‘’Açık Rıza’’ Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rızadır.

“Aydınlatma Yükümlülüğü” Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Veri Sorumlusu veya onun
yetkilendirdiği kişilerin, İlgili Kişilere KVK Kanunu’nun 10. maddesi ve
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ̆ kapsamında bilgi vermesine ilişkin Kliniğimizin
yükümlülüğüdür.

“İlgiliKişi”,“VeriSahibi” Klinik tarafından veya Klinik adına yetkilendirilmiş̧ kişiler/kurumlar

tarafından kişisel verileriişlenen verisahibi gerçek kişilerdir.
“İmha” Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veyaanonimhale getirilmesidir.
“KişiselVeri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilereilişkin her türlü bilgidir.
“Kişisel Verinin Anonim Hale
Getirilmesi”

Kişisel verinin başka verilerleeşleştirilmesi dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
işlemidir.

“KişiselVerinin İşlenmesi” Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılmasıyla da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlemdir.

“KişiselVerinin Silinmesi” Kişisel verinin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar

kullanılamaz hale getirilmesiişlemidir.

“KişiselVerininYok Edilmesi” Kişisel verinin hiçbir kimse tarafından, hiçbir şekilde erişilemez, geri

getirilemez vetekrar kullanılamaz hale getirilmesiişlemidir.

“Kurul” KişiselVerileriKoruma Kurulu
“Kurum” KişiselVerileriKoruma Kurumu
“Kanun”,“KVK Kanunu” 6698 sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu
“KVK Politikası” Kliniğimiz tarafından benimsenmiş Kişisel Verilerin Korunması ve

İşlenmesiPolitikası’dır.

“ÖzelNitelikliKişiselVeri” Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileriile biyometrik ve genetik verilerdir.

“Klinik” HAZNEDAR İŞİTMECİHAZLARI SATIŞ VEUYGULAMA

MERKEZİ /İNCİ ÇAVUŞOĞLUÖZDEMİR

“VERBİS”,“Sicil” Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri

SorumlularıSicilBilgiSistemi‘dir.

“Veriİşleyen” Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri

işleyen gerçek veyatüzel kişidir.

“VeriSorumlusu” Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişidir.

 1. KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİ
  3.1. Kişisel VeriKategorileri ve İşleme Amaçları
  Kliniğimiz, Veri Sorumluları Bilişim Sistemi’nde (VERBİS) belirttiği kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde
  belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde
  belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel verileri işlemektedir. Klinik, Kanun’un 10. maddesi veikincil
  mevzuat uyarıncailgili kişileriaydınlatma metinlerinde veriişleme kategorileri veamaçları konusunda bilgilendirir.
  3.2. Kişisel VerilerinToplanma Yöntemi
  Kliniğimiz, kişisel verilerielektronik veya yazılı olarak, fiziki ve elektronik ortamda KVK Kanunu’nda ve işbu KVK Politikası’nda belirtilen kişisel
  veriişlemeşartlarına uygun olarak toplamaktadır.
  Kliniğimiz kişisel veri elde ederken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. Klinik faaliyetleri gereği üçüncü kişilerden veri koruma/aktarım
  sözleşmeleriile veancak faaliyetin gerektirdiği kadar veritoplanmakta ve bu noktada veri güvenliğinin sağlanmasınailişkin tedbirleralınmaktadır.
  3.3. İlgiliKişininAydınlatılması

Kliniğimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
hükümlerine uygun olarak ilgili kişileri, kişisel verilerin veri sorumlusu, hangi yöntemlerle toplandığı, işlemenin hukuki sebebi, amaçları, kişisel
verilerin hangi amaçlarla kimlere aktarıldığı ve ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda
bilgilendirmektedir.
3.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Temelİlkeler
Kliniğimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken uyulması zorunlu olarak belirtilen “Genel İlkeler”e
riayetetmektedir.
3.4.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına UygunOlarak İşleme
Kliniğimiz, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuk normlarına ve evrensel hukuk ilkelerine ve dürüstlük kuralarına uygun olarak kişisel veri işleme
süreçleri yönetir; süreçlerin şeffaflığını sağlamak için ilgili kişileri gerektiği şekilde bilgilendirir; bu süreçlerde ilgili kişinin çıkarlarını ve makul
beklentilerini dikkate alır. Bu kapsamda veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediğisonuçların ortaya çıkmasını
önler.
3.4.2. Kişisel VerilerinDoğru ve Gerektiğinde GüncelOlmasını Sağlama
Kişisel veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine ve beyan edildiği şekilde işlenir. Kliniğimiz, ilgili kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu
araştırmak zorunda olmadığı gibi, hukuken veçalışmailkeleri gereği böyle bir uygulama yapmaz. Beyan edildiğişekilde verilerin doğru olduğu kabul
edilir. Kliniğimiz, tüzel kişiliği bünyesindeki kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması, yanlış bilgi içermemesi için gereken makul özen ve dikkati
gösterir. İşlenen kişisel verilerde oluşan değişikliklerin ilgili kişi tarafından Kliniğe iletilmesi halinde kişisel verisinin ilgili veri tabanında güncellenmesi
için gerekliidari veteknik mekanizmanın kurulmasınısağlar.
3.4.3. Belirli, Açık ve MeşruAmaçlarİçin İşleme
Kliniğimiz, meşru ve hukuka uygun olan veri işleme amaçlarını, kişisel veri işleme faaliyetine başlamadan önce belirli ve açık bir biçimde ortaya
koyar ve kişisel verileriKliniğin ürün ve hizmetleriyle bağlantılı ve bunlar için gerekli olduğu kadar işler.
3.4.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve ÖlçülüOlma
Kişisel veriler Klinik tarafından belirlenen ve ilgili kişiye açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenir. Kliniğimiz, veri işleme ile
gerçekleştirilmesiistenen amaçarasında makul bir dengenin kurulmasını gözeterek, işlemenin amacı gerçekleştirecek ölçüde olmasına özen gösterir.
3.4.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri AmaçİçinGerekliOlan Süre KadarMuhafaza Etme
Kliniğimiz, kişisel verileri mevzuatın öngördüğü veya işlenme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Buna karşın mevzuatın öngördüğü
süresonaerdiğinde yahut işlenmeamaçlarının tamamı ortadan kalktığında kişisel verilerisiler, yok eder ya daanonimleştirir. Veri Sorumlusu olarak
Kliniğimiz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda saklama sürelerini, imha periyotlarını ve muhafazada uygulamaya alınacak teknik ve idari
tedbirleri belirlemiştir ve kişisel verilerin bu esaslara uygun olarak muhafazasınısağlamakla yükümlü olduğunun farkındadır.
Söz konusu ilkeler; Kliniğin kişisel verileri açık rızaya dayanarak veya diğer veri işleme şartlarına uygun bir şekilde işlemiş olup olmadığına
bakılmaksızın uygulanır. Bu noktada Kliniğimiz, kişisel verileri veri işleme şartlarına ve genel ilkelere uygun şekilde işlemekte olup ilgili kişileri
aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmektedir.
3.5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kliniğimiz, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası ile yahut diğer veri işleme şartlarından biri veya birkaçının varlığı halinde bu şart veya şartlara uygun
olarak işlemektedir. İşlenen kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”
başlığında belirtilen şartlar uygulanır.
3.5.1. İlgiliKişininAçık RızasınınBulunması
İlgili kişinin belirli bir konuyailişkin, bilgilendirilmeye dayalı olan ve özgür iradeyle verdiğiaçık rızasının bulunması durumunda bu veriişlemeşartısöz
konusu olur. İlgili kişiden alınan açık rıza ispatlanabilir şekilde Kliniğimiz tarafından KVK mevzuatı kapsamında gereken süre ile muhafaza edilir.
Aşağıda yeralan kişisel veriişlemeşartlarının varlığı durumundailgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
3.5.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
İlgili kanunda o kişisel verinin işlenmesineilişkin açıkça bir hükümbulunması halindeişbu veriişlemeşartısöz konusu olur.
3.5.3. Fiiliİmkânsızlık Sebebiyle İlgilininAçık RızasınınAlınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmamış olan kişinin kendisinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması durumunda ilgili kişinin verisi bu veri işleme
şartına dayalı olarak işlenir.
3.5.4. Bir SözleşmeninKurulması veya İfasıyla DoğrudanDoğruya İlgiliOlması

İlgili kişinin tarafı olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
durumunda bu veriişlemeşartına dayanarak işlemesöz konusu olur.
3.5.5. Veri SorumlusununHukuki YükümlülüğünüYerine GetirebilmesiİçinZorunluOlması
Kliniğimiz, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması halinde bu veri işlemeşartına dayanarak işleme
söz konusu olur.
3.5.6. İlgiliKişininKendisi TarafındanKişisel VerininAlenileştirilmiş Olması
İlgili kişinin kendisitarafından alenileştirilmiş olan kişisel veriancak alenileştirmeamacıylasınırlı olarak işlenir.
3.5.7. BirHakkınTesisi, Kullanılması veya KorunmasıİçinVeriİşlemeninZorunluOlması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halindeilgili kişinin kişisel verileri bu veri işleme şartına dayalı olarak
işlenir.
3.5.8. Veri SorumlusununMeşruMenfaatleriİçinVeriİşlenmesininZorunluOlması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinezarar vermemek kaydıyla, Kliniğimizinmeşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde bu veri
işlemeşartına dayalı olarak işleme yapılır.
3.6. Özel NitelikliKişisel Verilerin İşlenmesi
Kliniğimiz, KişiselVerileriKoruma Kurulu tarafından ilan edilen ilavetedbirlereriayetederek ve gerekli her türlü idari veteknik tedbirlerialarak ve
aşağıdaki veriişlemeşartlarından birinin varlığı halinde özel nitelikli kişisel verileriişlemektedir:
3.6.1. İlgili kişinin açık rızasının bulunması.
3.6.2. Sağlık vecinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi.
3.6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakımhizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleriilefinansmanının planlanması ve yönetimiamacıylasır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler tarafından işlenmesi.
3.7. Kişisel VerilerinAktarılması
3.7.1. Yurt İçi Veri Aktarımı
Özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere Kliniğimiz kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan düzenlemelerin öngördüğü
şekilde, uygun kişisel veri işleme amaçlarına dayanarak ve gerekli idari ve teknik tedbirlerialarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel
verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına) aktarır. Kliniğin Aktarım Alıcı Grupları
VERBİS’te belirtilmiştir.
Kliniğimiz, veri aktarım faaliyetlerinde hukuka uygun davranır. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ancak hizmetin gerektirdiği ölçüde veri
aktarımında bulunur. Veri işleyen olan Aktarım Alıcı gruplarını veri aktarım sözleşmeleri vasıtasıyla veri güvenliğine ilişkin uygun şekilde
talimatlandırır.
3.8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası
Veri Sorumlusu olarak Kliniğimiz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda saklama sürelerini, imha periyotlarını ve muhafazada uygulamaya
alınacak teknik ve idari tedbirleri belirlemiş; VERBİS’te her kişisel veri kategorisi için ayrı şekilde bu süreleri beyan etmiştir. Kliniğimiz, kişisel
verilerin bu esaslara uygun olarak muhafazasınısağlamakla yükümlü olduğunun farkındadır.
KVK Kanunu uyarınca kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu
süreler belirlenmiş olup bu sürenin geçmesinden sonra ise ilgili kişisel veriler KişiselVerilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya AnonimHale Getirilmesi
Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili Politika’da belirlenen periyodik imha sürelerinin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya analitik amaçlarla
kullanılabilmesiiçin anonimhale getirilmektedir. BuKVK Politikası’nda verilen iletişimbilgileriaracılığıyla dahafazla bilgitalep edebilirsiniz.

 1. KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI
  Kliniğimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler
  almaktadır. Kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle ve ilave tedbirlerle
  uygulanmakta ve Klinik bünyesinde gerekli denetimler periyodik olarak en üst düzeyde sağlanmakta, alınan bu güvenlik tedbirleri VERBİS’te
  belirtilmektedir.
  Kliniğimiz, kişisel verilerin yalnızca VERBİS’te belirtilen amaçlar kapsamındaişlenmesinisağlamak ve kötü niyetli olarak kullanılması, kişisel verilere
  yetkisizşekilde erişilmesi, aktarımı, yok edilmesi veya değiştirilmesi gibiriskleriazaltmak için uygun her türlü güvenlik tedbirinialmış bulunmaktadır.
  Bu güvenlik tedbirleri kişisel verilerin yeterli düzeyde veri koruması sağlamayan ülkelere aktarılması gibi konularda alınan sair önlemleri de
  kapsamaktadır.

Kişisel veriler gizlidir ve Kliniğimiz bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere ancak Klinik içinde yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Bu çerçevede
yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenleseçilmesi ve Klinik içinde de KVK Politikası’nariayetedilmesisağlanmaktadır.
Kliniğimizin gerekli veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Kliniğimiz tarafından işletilen platformlara veya Klinik sistemine yapılan saldırılar
sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Kliniğimiz, söz konusu ihlali gidermek için derhal
harekete geçer veilgilinin zararınıen azaindirir. Kliniğimiz, bu durumu derhalilgili kişilere ve Kurul’a bildirir ve gerekli önlemlerialır.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSELVERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI ve HAKLARIN KULLANIMI
  5.1. İlgiliKişilerinHakları
  Türkiye CumhuriyetiAnayasası’na göre, herkes, kendisiyleilgili kişisel verilerin korunmasınıisteme hakkınasahiptir. Bu bağlamdailgili kişinin kişisel
  verileri üzerindeki haklarıKVK Kanunu’nun 11. maddesindeaşağıdaşekildesıralanmıştır:
  1) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2) Kişisel verileriişlenmişse bunailişkin bilgitalep etme,
  3) Kişisel verilerinin işlenmeamacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışındaaktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme,
  6) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlarçerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesiniisteme,
  7) İşbu silme, yok etme veya düzeltmeişlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
  8) İşlenen verilerininmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıylaanalizedilmesisuretiyle verisahibinin aleyhine bir sonucun ortayaçıkmasınaitiraz
  etme,
  9) Kişisel verilerininKVK Kanunu’naaykırı olarak işlenmesisebebiylezarara uğraması hâlindezararın giderilmesinitalep etme.
  5.2. İlgiliKişilerinHaklarınıKullanması
  İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kapsamında taleplerini, Kliniğimizin kayıtlıelektronik posta (KEP)adresine, güvenlielektronik imza, mobil imza
  ya da ilgili kişi tarafından Kliniğe daha önce bildirilen ve Kliniğimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yazılı
  olarak iletebilir. Yapılan başvuruda;
  1) Ad, soyad ve başvuru yazılıiseimza,
  2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıiçinT.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3) Tebligataesas yerleşimyeri veyaiş yeriadresi,
  4) Varsa bildirimeesaselektronik postaadresi, telefon vefaks numarası,
  5) Talep konusunun bulunması
  Ayrıca, konuyailişkin bilgi ve belgelerin başvuruyaeklenmesizorunludur. Başvurularancak Türkçe olması halinde değerlendirmeyealınacaktır. İlgili
  kişiler adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş
  özel vekâletname bulunmalıdır.
  5.3. İlgiliKişi BaşvurularınınDeğerlendirilmesi ve Cevaplandırılması
  İlgili kişilerin yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini bu KVK Politikası’nda belirtildiği gibi; her hâlükârdaVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
  EsaslarıHakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Kliniğimize iletmesi durumunda Kliniğimiz, işbu talebi niteliğine göre en kısa
  sürede ve en geç başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
  hâlinde Kliniğimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretialabilecektir.
  Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda;
  başvurunun verisorumlusuna ulaştığıtarih, başvuru tarihidir.
 2. KVKPOLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLAİLİŞKİSİ
  Kliniğimiz, kişisel verilerin korunması için belirlediği uygulama esaslarını politikalarda belirtmekte, ilgili olduğu ölçüde söz konusu politikaları
  kamuoyuna açık ortamlarda yayımlamaktadır. Bu konuda hazırlanan tüm Klinik politikaları bir bütündür ve düzenlemeleri birbirini tamamlar.
  Kliniğimiz bu şekilde kişisel veriişlemefaaliyetleri konusundailgili kişileri bilgilendirerek şeffaflık ve hesap verilebilirliğisağlamayıamaçlamaktadır.
 3. KVKPOLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜVEPOLİTİKA’DAYAPILACAKDEĞİŞİKLİKLER

İşbu KVK Politikası, oluşturulduğu tarih itibariyle yürürlüğe girer. Kliniğimiz, bu KVK Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu
değişiklikler, değişiklik karar tarihinde geçerlilik kazanır.

 1. BİZEULAŞIN
  Bu KVK Politikası veya kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına yönelik yaklaşımımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bu KVK
  Politikası’nda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız,aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak bilgialabilirsiniz:
  HAZNEDAR İŞİTMECİHAZLARI SATIŞ VEUYGULAMA MERKEZİ /İNCİ ÇAVUŞOĞLUÖZDEMİR
  Adres: Bahçelievler mah. deli hüseyin paşacd. gözdeapt. no:3 d:3 Bahçelievler/İST.
  Telefon: 05321003405
  KEPAdresi: inci.cavusogluozdemir@hs06.kep.tr